O nás

Sme občianske združenie Fotoklub PREŠPOROK,
ktoré má za cieľ dobrovoľnou aktivitou svojich členov podporovať vzdelávanie, podieľať sa tvorivou a organizačnou prácou na kultúrnych projektoch v súlade s predmetom činnosti združenia.
Predmetom činnosti je:
- podpora rozvoja analógovej a digitálnej fotografie​
- podpora dokumentaristiky historických pamiatok a  súčasného života ​
- podpora vzdelávania a umelecko-záujmovej činnosti mládeže a seniorov 
Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky a jej odoslanie na mail alebo adresu fotoklubu, splatenie príspevku na činnosť združenia a akceptovanie stanov združenia.

Prítomní členovia jednohlasne schválili za predsedu občianskeho združenia
Fotoklubu Prešporok Antona Kociana, za podpredsedu Mareka Beňa, čo aj
následne potvrdili svojimi podpismi pri svojom mene.
Prítomní členovia občianskeho združenia Fotoklub Prešporok prerokovali
následné ciele pre rok 2016 a zaviazali ich plnením novozvoleného predsedu
Antona Kociana:
- vypracovanie manifestu združenia
- archivácia fotografií pre vytvorenie ročenky za rok 2015
- registrácia a vytvorenie internetovej stránky fotoklubu
-nájdenie priestoru vhodného na realizáciu výstavy prác členov (F9, Magistrát,
dvorana Ministerstva kultúry SR) a zároveň dohodnutie termínu výstavy
Ďalej sa členovia dohodli na zozbieraní členských príspevkov na rok 2016 od
aktívnych členonov a to vo výške 20,-EUR. Sumu môžu členovia poukázať na
účet fotoklubu vo Fio banke: SK8983300000002600675094 a to do 20.
februára 2016, alebo zaplatiť osobne na stretnutí fotoklubu 24. Februára
2016. Použitie členských príspevkov bude dohodnuté na najbližšom stretnutí.

 





Najbližšie klubové stretnutie bude 26.11.2019.



Najnovšie z tvorby

Thumbnail Placeholder
Ivan Zuzula
Thumbnail Placeholder
Milan Perfecký
Thumbnail Placeholder
Milan Staroň


Fotoklub Prešporok, Radvanská 7   Bratislava
  • Email: info@fotoklubpresporok.eu