PRIHLÁŠKA

do občianskeho združenia

Fotoklub PREŠPOROK, o. z.

 

 

Ja.................................................................................................

 

 

Narodený/(á)............................... v ..................................................

 

 

Bydliskom.........................................................................................

 

Email  alebo telefonický kontakt..................................................

 

 

sa týmto dobrovoľne prihlasujem do občianskeho združenia Fotoklub PREŠPOROK, o.z. Vyhlasujem, že som bol oboznámený so stanovami občianskeho združenia Fotoklub PREŠPOROK, o.z., ako aj so štatútom občianskeho združenia Fotoklub PREŠPOROK, o.z., súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich uvedené členské povinnosti. Som si vedomý, že z občianskeho združenia Fotoklub PREŠPOROK, o.z. môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť.

 

Podpísaním tohto dokumentu a zaplatením členského poplatku vo výške 20,- EUR (slovom dvadsať eur) sa stáva horeuvedená osoba právoplatným členom občianskeho združenia Fotoklub PREŠPOROK, o.z. a je v ňom zaregistrovaná pod poradovým číslom:                       

 

……………,

 

              z čoho jej vyplývajú členské práva aj povinnosti uvedené v stanovách a štatúte občianskeho združenia Fotoklub PREŠPOROK, o.z. Osobné údaje uvedené v tomto dokumente ostávajú utajené pred ostatnými členmi združenia.

 

Klient týmto udeľuje poskytovateľovi súhlas v súlade so zákonom č. 428/2002, Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním nasledovných osobných údajov a informácií poskytnutých poskytovateľovi na základe tejto zmluvy.

 

 

 

V Prešporku dňa ...................................

 

 

 

 

Podpis predsedu, alebo člena rady                                                   Podpis registrovanej osoby

občianskeho združenia Fotoklub PREŠPOROK, o.z                                                                                             

 

 

   ..............................................................                                                     ............................................

 

 

 

Tlačivo prihlášky k stiahnutiu vo formáte doc.

 Fotoklub Prešporok, Radvanská 7   Bratislava
  • Email: info@fotoklubpresporok.eu