Stanovy občianského združenia


STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Článok 1
Založenie združenia

Združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Názov a sídlo združenia

 

Názov združenia: Fotoklub PREŠPOROK
Sídlo združenia: Radvanská 7, 811 01 Bratislava

 

Článok 3
Predmet činnosti

Predmetom činnosti združenia je:
- podpora rozvoja analógovej fotografie,
- podpora dokumentaristiky historických pamiatok a  súčasného života 
- podpora vzdelávania a umelecko-záujmovej činnosti mládeže a seniorov

Združenie má za cieľ dobrovoľnou aktivitou svojich členov podporovať vzdelávanie, podieľať sa tvorivou a organizačnou prácou na kultúrnych projektoch v súlade s predmetom činnosti združenia.

Článok 4
Vznik a zánik členstva

1) Členmi združenia sú fyzické a právnické osoby.
2) O prijatí pristupujúceho člena združenia rozhoduje Rada združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov.
3) Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky, splatenie príspevku na činnosť združenia a akceptovanie stanov združenia.
4) Členstvo v združení končí: a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) zánikom združenia alebo úmrtím člena.
5) Členstvo právnických osôb môže zaniknúť tiež ich vstupom do likvidácie, vyhlásením konkurzu, splynutím alebo zánikom.
6) Člen môže byť vylúčený z dôvodov:
a) nedodržiavania stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov združenia,
b) odsúdenia za úmyselný trestný čin,
c) poškodzovanie povesti združenia,
d) nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatení finančných príspevkov.
7) O vylúčení člena rozhoduje Rada združenia 2/3-novou väčšinou všetkých jej členov. Odvolanie proti jej rozhodnutiu rieši snem združenia.

Článok 5
Práva a povinnosti člena združenia

1) Člen združenia má právo:
a) zúčastňovať sa na rokovaní snemu, hlasovať na ňom, podávať návrhy, požadovať vyjadrenia
orgánov združenia k činnosti,
b) byť volený do orgánov združenia,
c) podieľať sa na činnosti združenia.
2) Povinnosťou člena združenia je:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) podieľať sa na činnosti združenia.

 

Článok 6
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
1) Snem,
2) Rada združenia.
Najvyšší orgán združenia je snem. Snem je tvorený všetkými členmi združenia. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) prerokúvať správu rady o činnosti združenia,
b) schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov. Na schválenie stanov alebo ich zmien je potrebná
2/3-nová väčšina hlasov prítomných členov.
c) rozhodovanie o predložených návrhoch,
d) schvaľovanie správy o hospodárení za obdobie od predchádzajúceho snemu,
e) voľba a odvolávanie členov Rady, príp. kontrolóra,
f) určovanie hlavných smerov činnosti združenia,
g) rozhodovanie o zrušení združenia. Na rozhodnutie o zrušení združenia ja potrebná 2/3-nová väčšina hlasov prítomných členov.

Snem sa koná spravidla raz za rok. Zvoláva ho predseda, prípadne podpredseda združenia písomnou pozvánkou jednotlivým členom združenia, a to najmenej 30 dní pred jeho konaním.
Podobným spôsobom zvoláva aj mimoriadny snem, a to vtedy, ak o jeho zvolanie požiada najmenej 1/3-ina členov združenia. Snem je uznášania schopný, ak je prítomná 2/3-nová väčšina členov a uznesenia snemu sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, okrem prípadov uvedených v týchto stanovách, v ktorých je potrebná 2/3-nová väčšina prítomných členov.

Výkonným orgánom združenia je Rada, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu - snemu.
Do právomoci Rady patrí najmä:
a) rozhodovať o zvolaní snemu, ktoré v praxi realizuje jej predseda spôsobom uvedeným v týchto stanovách, rozpracovávať a zabezpečovať plnenie uznesení snemu,
b) riadiť činnosť združenia v období medzi snemami,
c) voliť predsedu spomedzi svojich členov a odvolávať,
d) prijímať členov združenia, rozhodovať o vylúčení členov zo združenia,
e) starať sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov,
f) rozhodovať o výške členského príspevku.
Rada má najmenej troch členov. Členovia rady si zo svojho stredu volia predsedu a podpredsedu.

Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, pričom každý z nich má právo konať samostatne. Podpredseda koná v prípade, že predseda združenia z akýchkoľvek dôvodov nemôže za združenie konať.

Článok 7
Zásady hospodárenia

Hospodárenie sa uskutočňuje na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov združenia. Hospodárenie sa riadi schváleným rozpočtom pre príslušné obdobie, spravidla jeden kalendárny rok. Rozpočet združenia navrhuje výkonný orgán - Rada. Návrh rozpočtu musí schváliť najvyšší orgán združenia – Snem. Na schválenie rozpočtu je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.

 

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorého zdrojmi sú:
a) pravidelné členské príspevky od členov združenia,
b) príspevky a dary od fyzických osôb, dotácie, granty a sponzorské príspevky od právnických osôb,
c) príspevky od občanov a podnikateľských subjektov – podiel zaplatenej dane podľa Zákona o daní z príjmu,
d) výnosy z majetku a vlastnej činnosti, tieto môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

Členské príspevky:
a) člen platí pri vstupe do združenia členský príspevok.,
b) ďalej je člen povinný platiť členský príspevok, ktorý je splatný najneskôr do 31.01. kalendárneho roka na ten príslušný kalendárny rok,
c) v prípade omeškania platby členského príspevku po dobu dlhšiu ako tri mesiace, má Rada právo člena vylúčiť.

Článok 8
Zánik združenia
Združenie zanikne:

a) uznesením snemu o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho ozpustení.
V prípade zániku združenia rozhoduje o majetku združenia likvidátor určený uznesením snemu alebo MV SR v prípade rozhodnutia podľa písm. b). Majetok sa prednostne použije na charitatívne účely.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie MV SR.
2) Stanovy možno meniť alebo doplniť iba rozhodnutím snemu.

 

 Fotoklub Prešporok, Radvanská 7   Bratislava
  • Email: info@fotoklubpresporok.eu